llya:之前看错了,以为是L开头,正确的应该是 Intelligent language 押

如题. . . . . . . …

Ilya lIya IIya llya

Ilya lIya IIya llya
3 Likes

常规话题搞七捻三